Sunday, December 29, 2013

New Year Greetings 2014 പുതുവത്സരാശംസകള്‍ Wishes Messages Quotes SMS WallpaperWish You all a Happy & Prosperous New Year 2014


New Year marks the beginning of a new Gregorian calendar year and it is celebrating universally every year on January 1 in various innovative ways.  Most of the people are attending parties, eating special New Year’s foods, making resolutions for the new year and watching fireworks displays. People at midnight hold special events, entertaining activities and grand celebrations to welcome the New Year. The trend to observe this date as an important day in the calendar has spread globally. 

New Year Greetings | New Year Wishes | New Year Messages | New Year SMS

Beauty..
Freshness..
Dreams..
Truth..
Imagination..
Feeling..
Faith..
Trust..
This is beginning of a new year!


In Coming Year
Enjoy every single moment.
The good, bad, beautiful, ugly,
inspiring, the not-so-glamorous moments.
And Thank GOD through it all.
Happy New Year 2014
 
I Wish You
N: New beginnings
E: Eternal bliss
W: Wallow in Wealth

Y: Yields of magnitude
E: Enormous happiness
A: Amazing times
R: Rendezvous at all times
Happy New Year!

New Year waves a
Magic wand over this world,
And behold,
Everything is softer and more beautiful.
Have A Happy New Year 
New year is unfolding like a rose bud.
May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life!
Happy New Year!
Its My Advice For All My Friends
“Every little smile can touch somebody’s heart.
No one is born happy, but all of us are
born with the ability to create happiness.
Happy New Year  

Be always at war with your vices,
at peace with your neighbors
and
let each new year find you a better man.
Happy New Year
 
ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചില സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്‌ പുതുവത്സരം. പല രാജ്യങ്ങളിലുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ സമയങ്ങളിലാണ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

The New Year 2014 falls on Wednesday and is approaching and people are busy with their plans to celebrate the advent of the day with their own unique ideas.  


People around the world have been celebrating the start of each new year. Most New Year’s festivities begin on December 31, New Year’s Eve, the last day of the Gregorian calendar, and continue into the early hours of January 1, New Year’s Day.Photo Credit: Dinand
ഒരു പുതുവഝരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പുതുവഝരത്തിലേക്ക് മുന്നൂറ്റിയമ്പത്തിയാറേ കാൽ ദിവസം വരും. നമ്മള്‍  ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റും കാർഡുകൾഅയക്കും.
 

Happy New Year Message Greetings SMS Wishes

Happy New Year 2014 starts with warm,
New Year’s wishes thanks for your support and a basket full of happiness from the bottom of my heart.


Happy New Year Greetings

I wish you:
N: New beginnings
E: Eternal bliss
W: Wallow in Wealth
Y: Yields of magnitude
E: Enormous happiness
A: Amazing times
R: Rendezvous at all times
Happy New Year 2014!
Happy New Year  SMS

May each day of the New Year be as vibrant and beautiful as you are so that they touch your life as sweetly as you touch the hearts of those around you.


New year is unfolding like a rose bud. May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life! Happy New Year!

Happy New Year Wishes

I wish in this New Year, God gives you 12 months of happiness, 52 weeks of fun, 365 days of success, 8760 hours of good health, 52600 minutes of good luck, 3153600 seconds of joy and that is all. Happy New Year


It's the time of the year... when I renew my affections to a friend in you, commitment to stay in your life, and stand by you at all times!  
Happy New Year

New Day
New Month
New Hopes
New Resolutions
New Aspirations And New Year
But there is only one thing old - that's you.
Happy New Year!


New Year's Day is observed on January 1, the first day of the year on the modern Gregorian calendar as well as the Julian calendar used in the Roman Empire since 45 BC. Romans originally dedicated New Year's Day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings for whom the first month of the year (January) is named. Later, as a date in the Gregorian calendar of Christendom, New Year's Day liturgically marked the Feast of the Circumcision of Christ, and is still observed as such in the Anglican Church and Lutheran Church. In present day, with most countries now using the Gregorian calendar as their de facto calendar, New Year's Day is probably the world's most celebrated public holiday, often observed with fireworks at the stroke of midnight as the new year starts in each time zone.


ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കലണ്ടർ സം‌വിധാനമാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ.യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാ ഗവേണ്മെന്റ് അംഗീകരിച്ച ശക കലണ്ടർ, മുസ്ലീം മതാനുയായികൾ അംഗീകരിച്ച ഹിജറ കലണ്ടർ, ചൈനീസ് കലണ്ടർ, തുടങ്ങി നിരവധി കലണ്ടറുകൾ ലോകമെമ്പാടുമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.


In many regions of the world, it is celebrated as a public holiday and the offices, institutions and commercial activities remain closed to observe Happy New Year. Sending New Year cards carrying beautiful quotes is relatively a modern practice which is much popular. People exchange New Year Greeting cards to send warm New Year wishes that are easily available both in stores. Many prefer to scour for innovative and lovely New Year gifts and cards to send warm New Year greetings to their family members and friends. Apart from sending sending cards and gfifts the event is also celebrated by arranging luscious feast that includes various delicious handmade items.Malayalam New Year, Puthuvarsham, പുതുവത്സരം, is celebrated either on the 1st day of the month of Medam in mid-April which is known as Vishu or the 1st day of the month of Chingam,in the Malayalam Calendar in mid-August according to another reckoning. Unlike most other calendar systems in India, the New Year's Day on the Malayalam Calendar is not based on any astronomical event. It is just the first day of the first of the twelve months on the Malayalam Calendar. The Malayalam Calendar (called Kollavarsham) originated in 825 CE, based on general agreement among scholars, with the re-opening of the city of Kollam (on Malabar Coast), which had been destroyed by a natural disaster.


ചിങ്ങം മുതൽ കർക്കിടകം വരെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുള്ള ഒരു മലയാളം കലണ്ടർ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം, മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം എന്നിവയാണു ഇതിലെ മാസങ്ങൾ. ഇതിനു കേരള സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട്.Most countries in Western Europe officially adopted January 1 as New Year's Day somewhat before they adopted the Gregorian calendar. In England, until the adoption of the Gregorian calendar in 1752, the first day of the new year was the Feast of the Annunciation on March 25, also called "Lady Day". The March 25 date was known as Annunciation Style; the January 1 date was known as Circumcision Style, because this was the date of the Feast of the Circumcision, considered to be the eighth day of Christ's life, counting from December 25 when his birth is celebrated. This day was christened as the beginning of the New Year by Pope Gregory as he designed the Liturgical Calendar.
New Year History 

The Romans dedicated New Year's Day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings for whom the first month of the year (January) is also named. After Julius Caesar reformed the calendar in 46 BC and was subsequently murdered, the Roman Senate voted to deify him on the 1st January 42 BC in honor of his life and his institution of the new rationalized calendar. The month originally owes its name to the deity Janus, who had two faces, one looking forward and the other looking backward. This suggests that New Year's celebrations are founded on pagan traditions. Some have suggested this occurred in 153 BC, when it was stipulated that the two annual consuls (after whose names the years were identified) entered into office on that day, though no consensus exists on the matter. Dates in March, coinciding with the spring equinox, or commemorating the Annunciation of Jesus, along with a variety of Christian feast dates were used throughout the Middle Ages, though calendars often continued to display the months in columns running from January to December.


മാസങ്ങൾ ജനുവരി: റോമൻ സാഹിത്യത്തിലെ ആരംഭങ്ങളുടെ ദൈവമായ ജാനസ് ലാനുയാരിയസ് എന്ന ദേവന്റെ പേരാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ആദ്യമാസമായ ജനുവരിയ്ക്ക് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.


1 January: The first day of the year in the Gregorian calendar used by most countries. Eight of the twelve biggest Eastern Orthodox Churches which have adopted the Revised Julian calendar – Bulgaria, Cyprus, Egypt, Greece, Romania, Syria, and Turkey – also celebrate 1 January as the New Year.


ഫെബ്രുവരി: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ശുദ്ധീകരണംഎന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫെബ്രും എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.
മാർച്ച്: റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവനായിരുന്ന മാർസ്ഇൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത്.
ഏപ്രിൽ: തുറക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന aperire എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പേര് വന്നത്.വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.
മേയ്: ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ മായിയയുടെ പേരാണ് ഈ മാസത്തിന് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.


 ജൂൺ: ജൂപിറ്റർ ദേവന്റെ ഭാര്യയായി പുരാതന റോമക്കാർ കരുതിയിരുന്ന ജൂനോയിൽ നിന്നുമാണ് ജൂൺ എന്ന പേർ സ്വീകരിച്ചത്.
ജൂലൈ: ക്വിന്റിലസ്എന്ന് ആദ്യം പേർ നൽകി. ശേഷം ജൂലിയസ് സീസർ ജനിച്ചത് ഈ മാസത്തിലായതിനാൽ ജുലൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.
ഓഗസ്റ്റ്: പുരാതന റോമൻ കലണ്ടരിൽ ആറാമത്തെ മാസമായി കരുതിയിരുന്നതിനാൽ ആറാമത്എന്നർത്ഥം വരുന്ന സെക്റ്റിലിസ്എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്.പിന്നീട് അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഓഗസ്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകി.സെപ്റ്റംബർ: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഏഴ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സെപ്റ്റംഎന്ന പദം ആണ് പേരിനടിസ്ഥാനം.
ഒക്ടോബർ: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ എട്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒക്റ്റോ എന്ന പദമാണ് പേരിനടിസ്ഥാനം
നവംബർ: ഒൻപത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന നോവംഎന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചത്.
ഡിസംബർ:ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പത്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഡിസം‌ബർ റോമൻ കലണ്ടറിൽ പത്താമത്തെ മാസമായിരുന്നു.


Among the 7th century pagans of Flanders and the Netherlands, it was the custom to exchange gifts at the New Year. This was a pagan custom deplored by Saint Eligius (died 659 or 660), who warned the Flemings and Dutchmen, "(Do not) make vetulas, [little figures of the Old Woman], little deer or iotticos or set tables [for the house-elf, compare Puck] at night or exchange New Year gifts or supply superfluous drinks [another Yule custom]." The quote is from the vita of Eligius written by his companion, Ouen.

New Year's Traditions 

In many countries, New Year’s celebrations begin on the evening of December 31 New Year’s Eve and continue into the early hours of January 1. Revelers often enjoy meals and snacks thought to bestow good luck for the coming year. In Spain and several other Spanish-speaking countries, people bolt down a dozen grapes-symbolizing their hopes for the months ahead-right before midnight. In many parts of the world, traditional New Year’s dishes feature legumes, which are thought to resemble coins and herald future financial success; examples include lentils in Italy and black-eyed peas in the southern United States. Because pigs represent progress and prosperity in some cultures, pork appears on the New Year’s Eve table in Cuba, Austria, Hungary, Portugal and other countries. Ring-shaped cakes and pastries, a sign that the year has come full circle, round out the feast in the Netherlands, Mexico, Greece and elsewhere. In Sweden and Norway, meanwhile, rice pudding with an almond hidden inside is served on New Year’s Eve; it is said that whoever finds the nut can expect 12 months of good fortune.
Other customs that are common worldwide include watching fireworks and singing songs to welcome the new year, including the ever-popular "Auld Lang Syne" in many English-speaking countries. The practice of making resolutions for the new year is thought to have first caught on among the ancient Babylonians, who made promises in order to earn the favor of the gods and start the year off on the right foot. (They would reportedly vow to pay off debts and return borrowed farm equipment.)

In the United States, the most iconic New Year’s tradition is the dropping of a giant ball in New York City's Times Square at the stroke of midnight. Millions of people around the world watch the event, which has taken place almost every year since 1907. Over time, the ball itself has ballooned from a 700-pound iron-and-wood orb to a brightly patterned sphere 12 feet in diameter and weighing in at nearly 12,000 pounds. Various towns and cities across America have developed their own versions of the Times Square ritual, organizing public drops of items ranging from pickles (Dillsburg, Pennsylvania) to possums (Tallapoosa, Georgia) at midnight on New Year’s Eve.
New Year Eve January 1 represents the fresh start of a new year after a period of remembrance of the passing year, including on radio, television and in newspapers, which starts in early December in countries around the world. Publications have year-end articles that review the changes during the previous year. In some cases publications may set their entire year work alight in hope that the smoke emitted from the flame brings new life to the company. There are also articles on planned or expected changes in the coming year.This day is traditionally a religious feast, but since the 1900s has also become an occasion to celebrate the night of December 31, called New Year's Eve. There are fireworks at midnight at the moment the new year arrives (the major one is of Sydney, New South Wales; watchnight services are also still observed by many.

Early New Year's Celebrations

The earliest recorded festivities in honor of a new year’s arrival date back some 4,000 years to ancient Babylon. For the Babylonians, the first new moon following the vernal equinox the day in late March with an equal amount of sunlight and darkness heralded the start of a new year. They marked the occasion with a massive religious festival called Akitu (derived from the Sumerian word for barley, which was cut in the spring) that involved a different ritual on each of its 11 days. In addition to the new year, Atiku celebrated the mythical victory of the Babylonian sky god Marduk over the evil sea goddess Tiamat and served an important political purpose: It was during this time that a new king was crowned or that the current ruler’s divine mandate was symbolically renewed.


Throughout antiquity, civilizations around the world developed increasingly sophisticated calendars, typically pinning the first day of the year to an agricultural or astronomical event. In Egypt, for instance, the year began with the annual flooding of the Nile, which coincided with the rising of the star Sirius. The first day of the Chinese new year, meanwhile, occurred with the second new moon after the winter solstice.People born on New Year's Day are commonly called New Year babies. Hospitals, such as the Dyersburg Regional Medical Center in the U.S., give out prizes to the first baby born in that hospital in the new year. These prizes are often donated by local businesses. Prizes may include various baby related items such as baby formula, baby blankets, diapers, and gift certificates to stores which specialize in baby related merchandise.
New Year Wishes Quotes SMS

12 Months happiness, 52 weeks fun, 365 Days laughter, 8760 hrs good luck, 525600 Minutes joy, 31536000 seconds success, So wishing u a Happy New Year.

As 2013 leaves, My Pray To God Only For You. may it take away with it all ur sorrows & all worries. And As 2014 arrives, may it bring with you unadulterated.. happiness & prosperity.


Let's give a warm welcome to the year that starts anew; cherish each moment that the year shall behold.
Let's come together and celebrate and give a blissful start to the New Year!
Happy New Year!


Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice.
So cherish every moment of life and have a wonderful New Year!

The New Year is around the corner. Please handle it with Prayer.
Happy 2014!

May the New Year bring you courage to break your resolutions early! My own plan is to swear off every kind of virtue, so that I triumph even when I fall!

ന്യൂ ഇയര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ / ന്യൂ ഇയര്‍ ദിനാശംസകള്‍ / ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍

 Happy New Year Quotes 2014

“Hope Smiles from the threshold of the year to come,
Whispering 'it will be happier'...”
― Alfred Tennyson

“For last year's words belong to last year's language
And next year's words await another voice.”
― T.S. Eliot, Four Quartets 


 Happy New Year Wishes 2014

Small Keys Open Big Locks.
Humble Words Reveal Great Thoughts.
Your Smile Can Treat Heart Blocks.
So Keep On Laughing, It Rocks.
Wish You A Happy New Year 2014.
On this New Year:
May you change your Direction and not the Dates;
Change your Commitments and not the Calendar;
Change your Attitude and not the Actions;
Change your Actions and not the Focus;
Change your Warmth and not your Love;
And may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever!

Life has no Pause Buttons. Dreams have no Expiry Date. Time has No Holiday. So don't waste a single moment in your Life.
Live it!
Love it!
Rock it!
A very happy New Year!New Year 2014 SMS Messages


May Somebody Love You So Much
To Pardon Your Oversights,
Be Unseeing To Your Imperfections,
And Tell The World About Your Merits…
And Hope Even Do The Same To Others.
Have A Splendid New Year!
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

Before this year comes to close, I would like to thank God for stitching some beautiful people like you into the fabric of my life.
May God keep all my precious threads happy for always keeping me covered and warm!
Warm wishes for a very Happy New Year!New Year 2014 Messages


May You Discover How To Ease Your Disturbed,
Overworked Brain Into Manifestation And Consciousness,
So You Can Disengage From Adverse Conditions,
And Modify Your Life
For The Best This Coming Year.
Happy New Year 2014!


നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പുതുവത്സര സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കൂ അവരുടെ സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കാളികളാകൂ.

Happy New Year SMS greetings, new year 2014 sms collection , 2014 messages / quotes / greetings , new years sms messages, new year text messages , new year messages, new year greetings , Happy new year 2014 sms , new year wishes , new year greetings message , new year wishes messages , new year messages for friends , funny new year sms , happy new year quotes / new year quotes. 

Sunday, December 1, 2013

Trace your Lost Mobile with the IMEI Number

World is just running on a race, where they cannot afford to waste time and sometimes as little Careless. This Happens to our Phones also.  If you have lost your mobile and remember the 14/15 digit IMEI number of your mobile which is a unique number for every mobile, that can help you to trace it.

 • Our phone numbers are assigned with the Unique Identification Number. 
 • The Number which can be used to track any time is the International Mobile Equipment Identity number (IMEI) 
 • For the IMEI number on your mobile just type *#06# in your Handset or it is Given behind the mobile.It is advisable to note this number
 • First after the Handset theft or loss , File an FIR in the Police station
 • Then Along with FIR and IMEI number, Go to the User Service Provider and Give to them
 • Now The user Service Provider will trace your mobile number by this IMEI number.
 • Even the Phone uses other sim, or if it do not have sim, still it is Traceable
 • Then the Police will able to help for finding and giving to you safely
 • User can Able to block the phone that no one can use them after it is lost by contacting user service provider
 • To Quick access for your lost phone, Do this actions immediately after your Phone is lost or stolen 
 • So Be careful in your IMEI number, Make sure to Keep it as a Secret

IMEI Global Database: Another way that you can locate your lost phone is by adding its identity number to a free global database. If the phone is found, it's IMEI number can be used to contact you. Though this is a bit of a long shot, it is definitely worth a try. http://www.trackimei.com/


Recent Comments