Sunday, December 29, 2013

New Year Greetings 2014 പുതുവത്സരാശംസകള്‍ Wishes Messages Quotes SMS WallpaperWish You all a Happy & Prosperous New Year 2014


New Year marks the beginning of a new Gregorian calendar year and it is celebrating universally every year on January 1 in various innovative ways.  Most of the people are attending parties, eating special New Year’s foods, making resolutions for the new year and watching fireworks displays. People at midnight hold special events, entertaining activities and grand celebrations to welcome the New Year. The trend to observe this date as an important day in the calendar has spread globally. 

New Year Greetings | New Year Wishes | New Year Messages | New Year SMS

Beauty..
Freshness..
Dreams..
Truth..
Imagination..
Feeling..
Faith..
Trust..
This is beginning of a new year!


In Coming Year
Enjoy every single moment.
The good, bad, beautiful, ugly,
inspiring, the not-so-glamorous moments.
And Thank GOD through it all.
Happy New Year 2014
 
I Wish You
N: New beginnings
E: Eternal bliss
W: Wallow in Wealth

Y: Yields of magnitude
E: Enormous happiness
A: Amazing times
R: Rendezvous at all times
Happy New Year!

New Year waves a
Magic wand over this world,
And behold,
Everything is softer and more beautiful.
Have A Happy New Year 
New year is unfolding like a rose bud.
May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life!
Happy New Year!
Its My Advice For All My Friends
“Every little smile can touch somebody’s heart.
No one is born happy, but all of us are
born with the ability to create happiness.
Happy New Year  

Be always at war with your vices,
at peace with your neighbors
and
let each new year find you a better man.
Happy New Year
 
ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചില സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്‌ പുതുവത്സരം. പല രാജ്യങ്ങളിലുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ സമയങ്ങളിലാണ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

The New Year 2014 falls on Wednesday and is approaching and people are busy with their plans to celebrate the advent of the day with their own unique ideas.  


People around the world have been celebrating the start of each new year. Most New Year’s festivities begin on December 31, New Year’s Eve, the last day of the Gregorian calendar, and continue into the early hours of January 1, New Year’s Day.Photo Credit: Dinand
ഒരു പുതുവഝരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പുതുവഝരത്തിലേക്ക് മുന്നൂറ്റിയമ്പത്തിയാറേ കാൽ ദിവസം വരും. നമ്മള്‍  ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റും കാർഡുകൾഅയക്കും.
 

Happy New Year Message Greetings SMS Wishes

Happy New Year 2014 starts with warm,
New Year’s wishes thanks for your support and a basket full of happiness from the bottom of my heart.


Happy New Year Greetings

I wish you:
N: New beginnings
E: Eternal bliss
W: Wallow in Wealth
Y: Yields of magnitude
E: Enormous happiness
A: Amazing times
R: Rendezvous at all times
Happy New Year 2014!
Happy New Year  SMS

May each day of the New Year be as vibrant and beautiful as you are so that they touch your life as sweetly as you touch the hearts of those around you.


New year is unfolding like a rose bud. May your flowers into a beautiful rose and spread fragrance in your life! Happy New Year!

Happy New Year Wishes

I wish in this New Year, God gives you 12 months of happiness, 52 weeks of fun, 365 days of success, 8760 hours of good health, 52600 minutes of good luck, 3153600 seconds of joy and that is all. Happy New Year


It's the time of the year... when I renew my affections to a friend in you, commitment to stay in your life, and stand by you at all times!  
Happy New Year

New Day
New Month
New Hopes
New Resolutions
New Aspirations And New Year
But there is only one thing old - that's you.
Happy New Year!


New Year's Day is observed on January 1, the first day of the year on the modern Gregorian calendar as well as the Julian calendar used in the Roman Empire since 45 BC. Romans originally dedicated New Year's Day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings for whom the first month of the year (January) is named. Later, as a date in the Gregorian calendar of Christendom, New Year's Day liturgically marked the Feast of the Circumcision of Christ, and is still observed as such in the Anglican Church and Lutheran Church. In present day, with most countries now using the Gregorian calendar as their de facto calendar, New Year's Day is probably the world's most celebrated public holiday, often observed with fireworks at the stroke of midnight as the new year starts in each time zone.


ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കലണ്ടർ സം‌വിധാനമാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ.യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാ ഗവേണ്മെന്റ് അംഗീകരിച്ച ശക കലണ്ടർ, മുസ്ലീം മതാനുയായികൾ അംഗീകരിച്ച ഹിജറ കലണ്ടർ, ചൈനീസ് കലണ്ടർ, തുടങ്ങി നിരവധി കലണ്ടറുകൾ ലോകമെമ്പാടുമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.


In many regions of the world, it is celebrated as a public holiday and the offices, institutions and commercial activities remain closed to observe Happy New Year. Sending New Year cards carrying beautiful quotes is relatively a modern practice which is much popular. People exchange New Year Greeting cards to send warm New Year wishes that are easily available both in stores. Many prefer to scour for innovative and lovely New Year gifts and cards to send warm New Year greetings to their family members and friends. Apart from sending sending cards and gfifts the event is also celebrated by arranging luscious feast that includes various delicious handmade items.Malayalam New Year, Puthuvarsham, പുതുവത്സരം, is celebrated either on the 1st day of the month of Medam in mid-April which is known as Vishu or the 1st day of the month of Chingam,in the Malayalam Calendar in mid-August according to another reckoning. Unlike most other calendar systems in India, the New Year's Day on the Malayalam Calendar is not based on any astronomical event. It is just the first day of the first of the twelve months on the Malayalam Calendar. The Malayalam Calendar (called Kollavarsham) originated in 825 CE, based on general agreement among scholars, with the re-opening of the city of Kollam (on Malabar Coast), which had been destroyed by a natural disaster.


ചിങ്ങം മുതൽ കർക്കിടകം വരെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുള്ള ഒരു മലയാളം കലണ്ടർ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം, മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം എന്നിവയാണു ഇതിലെ മാസങ്ങൾ. ഇതിനു കേരള സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട്.Most countries in Western Europe officially adopted January 1 as New Year's Day somewhat before they adopted the Gregorian calendar. In England, until the adoption of the Gregorian calendar in 1752, the first day of the new year was the Feast of the Annunciation on March 25, also called "Lady Day". The March 25 date was known as Annunciation Style; the January 1 date was known as Circumcision Style, because this was the date of the Feast of the Circumcision, considered to be the eighth day of Christ's life, counting from December 25 when his birth is celebrated. This day was christened as the beginning of the New Year by Pope Gregory as he designed the Liturgical Calendar.
New Year History 

The Romans dedicated New Year's Day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings for whom the first month of the year (January) is also named. After Julius Caesar reformed the calendar in 46 BC and was subsequently murdered, the Roman Senate voted to deify him on the 1st January 42 BC in honor of his life and his institution of the new rationalized calendar. The month originally owes its name to the deity Janus, who had two faces, one looking forward and the other looking backward. This suggests that New Year's celebrations are founded on pagan traditions. Some have suggested this occurred in 153 BC, when it was stipulated that the two annual consuls (after whose names the years were identified) entered into office on that day, though no consensus exists on the matter. Dates in March, coinciding with the spring equinox, or commemorating the Annunciation of Jesus, along with a variety of Christian feast dates were used throughout the Middle Ages, though calendars often continued to display the months in columns running from January to December.


മാസങ്ങൾ ജനുവരി: റോമൻ സാഹിത്യത്തിലെ ആരംഭങ്ങളുടെ ദൈവമായ ജാനസ് ലാനുയാരിയസ് എന്ന ദേവന്റെ പേരാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ആദ്യമാസമായ ജനുവരിയ്ക്ക് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.


1 January: The first day of the year in the Gregorian calendar used by most countries. Eight of the twelve biggest Eastern Orthodox Churches which have adopted the Revised Julian calendar – Bulgaria, Cyprus, Egypt, Greece, Romania, Syria, and Turkey – also celebrate 1 January as the New Year.


ഫെബ്രുവരി: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ശുദ്ധീകരണംഎന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫെബ്രും എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.
മാർച്ച്: റോമാക്കാരുടെ യുദ്ധദേവനായിരുന്ന മാർസ്ഇൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത്.
ഏപ്രിൽ: തുറക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന aperire എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പേര് വന്നത്.വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.
മേയ്: ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ മായിയയുടെ പേരാണ് ഈ മാസത്തിന് നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്.


 ജൂൺ: ജൂപിറ്റർ ദേവന്റെ ഭാര്യയായി പുരാതന റോമക്കാർ കരുതിയിരുന്ന ജൂനോയിൽ നിന്നുമാണ് ജൂൺ എന്ന പേർ സ്വീകരിച്ചത്.
ജൂലൈ: ക്വിന്റിലസ്എന്ന് ആദ്യം പേർ നൽകി. ശേഷം ജൂലിയസ് സീസർ ജനിച്ചത് ഈ മാസത്തിലായതിനാൽ ജുലൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.
ഓഗസ്റ്റ്: പുരാതന റോമൻ കലണ്ടരിൽ ആറാമത്തെ മാസമായി കരുതിയിരുന്നതിനാൽ ആറാമത്എന്നർത്ഥം വരുന്ന സെക്റ്റിലിസ്എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്.പിന്നീട് അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഓഗസ്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകി.സെപ്റ്റംബർ: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഏഴ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സെപ്റ്റംഎന്ന പദം ആണ് പേരിനടിസ്ഥാനം.
ഒക്ടോബർ: ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ എട്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒക്റ്റോ എന്ന പദമാണ് പേരിനടിസ്ഥാനം
നവംബർ: ഒൻപത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന നോവംഎന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചത്.
ഡിസംബർ:ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പത്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഡിസം‌ബർ റോമൻ കലണ്ടറിൽ പത്താമത്തെ മാസമായിരുന്നു.


Among the 7th century pagans of Flanders and the Netherlands, it was the custom to exchange gifts at the New Year. This was a pagan custom deplored by Saint Eligius (died 659 or 660), who warned the Flemings and Dutchmen, "(Do not) make vetulas, [little figures of the Old Woman], little deer or iotticos or set tables [for the house-elf, compare Puck] at night or exchange New Year gifts or supply superfluous drinks [another Yule custom]." The quote is from the vita of Eligius written by his companion, Ouen.

New Year's Traditions 

In many countries, New Year’s celebrations begin on the evening of December 31 New Year’s Eve and continue into the early hours of January 1. Revelers often enjoy meals and snacks thought to bestow good luck for the coming year. In Spain and several other Spanish-speaking countries, people bolt down a dozen grapes-symbolizing their hopes for the months ahead-right before midnight. In many parts of the world, traditional New Year’s dishes feature legumes, which are thought to resemble coins and herald future financial success; examples include lentils in Italy and black-eyed peas in the southern United States. Because pigs represent progress and prosperity in some cultures, pork appears on the New Year’s Eve table in Cuba, Austria, Hungary, Portugal and other countries. Ring-shaped cakes and pastries, a sign that the year has come full circle, round out the feast in the Netherlands, Mexico, Greece and elsewhere. In Sweden and Norway, meanwhile, rice pudding with an almond hidden inside is served on New Year’s Eve; it is said that whoever finds the nut can expect 12 months of good fortune.
Other customs that are common worldwide include watching fireworks and singing songs to welcome the new year, including the ever-popular "Auld Lang Syne" in many English-speaking countries. The practice of making resolutions for the new year is thought to have first caught on among the ancient Babylonians, who made promises in order to earn the favor of the gods and start the year off on the right foot. (They would reportedly vow to pay off debts and return borrowed farm equipment.)

In the United States, the most iconic New Year’s tradition is the dropping of a giant ball in New York City's Times Square at the stroke of midnight. Millions of people around the world watch the event, which has taken place almost every year since 1907. Over time, the ball itself has ballooned from a 700-pound iron-and-wood orb to a brightly patterned sphere 12 feet in diameter and weighing in at nearly 12,000 pounds. Various towns and cities across America have developed their own versions of the Times Square ritual, organizing public drops of items ranging from pickles (Dillsburg, Pennsylvania) to possums (Tallapoosa, Georgia) at midnight on New Year’s Eve.
New Year Eve January 1 represents the fresh start of a new year after a period of remembrance of the passing year, including on radio, television and in newspapers, which starts in early December in countries around the world. Publications have year-end articles that review the changes during the previous year. In some cases publications may set their entire year work alight in hope that the smoke emitted from the flame brings new life to the company. There are also articles on planned or expected changes in the coming year.This day is traditionally a religious feast, but since the 1900s has also become an occasion to celebrate the night of December 31, called New Year's Eve. There are fireworks at midnight at the moment the new year arrives (the major one is of Sydney, New South Wales; watchnight services are also still observed by many.

Early New Year's Celebrations

The earliest recorded festivities in honor of a new year’s arrival date back some 4,000 years to ancient Babylon. For the Babylonians, the first new moon following the vernal equinox the day in late March with an equal amount of sunlight and darkness heralded the start of a new year. They marked the occasion with a massive religious festival called Akitu (derived from the Sumerian word for barley, which was cut in the spring) that involved a different ritual on each of its 11 days. In addition to the new year, Atiku celebrated the mythical victory of the Babylonian sky god Marduk over the evil sea goddess Tiamat and served an important political purpose: It was during this time that a new king was crowned or that the current ruler’s divine mandate was symbolically renewed.


Throughout antiquity, civilizations around the world developed increasingly sophisticated calendars, typically pinning the first day of the year to an agricultural or astronomical event. In Egypt, for instance, the year began with the annual flooding of the Nile, which coincided with the rising of the star Sirius. The first day of the Chinese new year, meanwhile, occurred with the second new moon after the winter solstice.People born on New Year's Day are commonly called New Year babies. Hospitals, such as the Dyersburg Regional Medical Center in the U.S., give out prizes to the first baby born in that hospital in the new year. These prizes are often donated by local businesses. Prizes may include various baby related items such as baby formula, baby blankets, diapers, and gift certificates to stores which specialize in baby related merchandise.
New Year Wishes Quotes SMS

12 Months happiness, 52 weeks fun, 365 Days laughter, 8760 hrs good luck, 525600 Minutes joy, 31536000 seconds success, So wishing u a Happy New Year.

As 2013 leaves, My Pray To God Only For You. may it take away with it all ur sorrows & all worries. And As 2014 arrives, may it bring with you unadulterated.. happiness & prosperity.


Let's give a warm welcome to the year that starts anew; cherish each moment that the year shall behold.
Let's come together and celebrate and give a blissful start to the New Year!
Happy New Year!


Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice.
So cherish every moment of life and have a wonderful New Year!

The New Year is around the corner. Please handle it with Prayer.
Happy 2014!

May the New Year bring you courage to break your resolutions early! My own plan is to swear off every kind of virtue, so that I triumph even when I fall!

ന്യൂ ഇയര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ / ന്യൂ ഇയര്‍ ദിനാശംസകള്‍ / ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍

 Happy New Year Quotes 2014

“Hope Smiles from the threshold of the year to come,
Whispering 'it will be happier'...”
― Alfred Tennyson

“For last year's words belong to last year's language
And next year's words await another voice.”
― T.S. Eliot, Four Quartets 


 Happy New Year Wishes 2014

Small Keys Open Big Locks.
Humble Words Reveal Great Thoughts.
Your Smile Can Treat Heart Blocks.
So Keep On Laughing, It Rocks.
Wish You A Happy New Year 2014.
On this New Year:
May you change your Direction and not the Dates;
Change your Commitments and not the Calendar;
Change your Attitude and not the Actions;
Change your Actions and not the Focus;
Change your Warmth and not your Love;
And may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever!

Life has no Pause Buttons. Dreams have no Expiry Date. Time has No Holiday. So don't waste a single moment in your Life.
Live it!
Love it!
Rock it!
A very happy New Year!New Year 2014 SMS Messages


May Somebody Love You So Much
To Pardon Your Oversights,
Be Unseeing To Your Imperfections,
And Tell The World About Your Merits…
And Hope Even Do The Same To Others.
Have A Splendid New Year!
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

Before this year comes to close, I would like to thank God for stitching some beautiful people like you into the fabric of my life.
May God keep all my precious threads happy for always keeping me covered and warm!
Warm wishes for a very Happy New Year!New Year 2014 Messages


May You Discover How To Ease Your Disturbed,
Overworked Brain Into Manifestation And Consciousness,
So You Can Disengage From Adverse Conditions,
And Modify Your Life
For The Best This Coming Year.
Happy New Year 2014!


നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പുതുവത്സര സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കൂ അവരുടെ സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കാളികളാകൂ.

Happy New Year SMS greetings, new year 2014 sms collection , 2014 messages / quotes / greetings , new years sms messages, new year text messages , new year messages, new year greetings , Happy new year 2014 sms , new year wishes , new year greetings message , new year wishes messages , new year messages for friends , funny new year sms , happy new year quotes / new year quotes. 

Sunday, December 1, 2013

Trace your Lost Mobile with the IMEI Number

World is just running on a race, where they cannot afford to waste time and sometimes as little Careless. This Happens to our Phones also.  If you have lost your mobile and remember the 14/15 digit IMEI number of your mobile which is a unique number for every mobile, that can help you to trace it.

 • Our phone numbers are assigned with the Unique Identification Number. 
 • The Number which can be used to track any time is the International Mobile Equipment Identity number (IMEI) 
 • For the IMEI number on your mobile just type *#06# in your Handset or it is Given behind the mobile.It is advisable to note this number
 • First after the Handset theft or loss , File an FIR in the Police station
 • Then Along with FIR and IMEI number, Go to the User Service Provider and Give to them
 • Now The user Service Provider will trace your mobile number by this IMEI number.
 • Even the Phone uses other sim, or if it do not have sim, still it is Traceable
 • Then the Police will able to help for finding and giving to you safely
 • User can Able to block the phone that no one can use them after it is lost by contacting user service provider
 • To Quick access for your lost phone, Do this actions immediately after your Phone is lost or stolen 
 • So Be careful in your IMEI number, Make sure to Keep it as a Secret

IMEI Global Database: Another way that you can locate your lost phone is by adding its identity number to a free global database. If the phone is found, it's IMEI number can be used to contact you. Though this is a bit of a long shot, it is definitely worth a try. http://www.trackimei.com/


Friday, August 16, 2013

Kerala New Year കേരള പുതുവര്‍ഷം Wishes Greetings Chingam 1 ചിങ്ങം ഒന്ന് 1189 - 17 August 2013

വറുതികള്‍ക്ക് വിട ചൊല്ലി ചിങ്ങ പൊന്‍ പുലരി ആഗതമായ്. ഐശ്വര്യവും സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 
എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവല്‍‌സരാശംസകള്‍ !! 

Chingam 1 (Chingam Onnu) is the Keralites New Year Day as per the Kerala calender Kollavarsham. 'Chingam' is my favorite month in the Malayalam calender and so is 'August' in the English calender.  Keralites celebrate Onam with the biggest pomp and show. Floral Rangolis ( Pookkalam) are made in courtyards on each of these 10 days.
Malayalam Calendar or the Kolla Varsham is the traditional calendar followed in Kerala. Earlier Malayalam calendar dates were followed to determine birthdays and important festivals in Kerala. Even today, many major festivals and important events, ceremonies in temples in Kerala depend on Malayalam calendar and nakshatras (stars).


Malayalam Calendar, Malayalam Era or Kollavarsham or Kollam Era is a solar and sidereal Hindu calendar used in Kerala, India. The origin of the calendar has been dated as 825 CE. Hindus of Kerala are using Malayalam Calender for there religious, cultural and cultivation activities.  The Malayalam New Year 1189 Chingam 1st is on August 17, Saturday and is the beginning of Chinga Masam. 


As per Malayalam Calender the Kolla Varsham 1189  begins on August 17 2013. The first day of Chingam month is welcomed by people of Kerala with special poojas and prayers.   Hindus in large numbers visit their near by temples and in some part of the Kerala parents were give Kai Neettam to their children.There are many theories about the origin of the calendar. One is that it was started with the reopening of the natural disaster destroyed city of Kollam on the Malabar coast by Mar Abo, an Assyrian saint who ruled a number of churches in Travancore with Syrian liturgy. Some argue that it was founded by the ruler of Venad Udaya Marttanda Varma (a feudatory with capital at Kollam) or by the Vedic philosopher Adi Shankara on the backdrop of the shivite revival among the vaishnavite Nambuthiri Community who are considered to be the ' Nampthali' lost Tribe of the Jews or simply it is a derivation of the Saptarshi Era.കൊല്ലവർഷത്തിലെ പ്രഥമ മാസമാണ് ചിങ്ങം.സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചിങ്ങമാസം. മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസക്കാലത്താണ്. മാസങ്ങൾക്ക് പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രരാശികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്.

സിംഹം എന്ന പദം ലോപിച്ചുണ്ടായ ചിങ്ങം സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലിയോ എന്ന നക്ഷത്രഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ് മാസങ്ങളായ ആവണി-പൂരട്ടാശി എന്നിവ ചിങ്ങമാസ സമയത്താണ്. ഓഗസ്റ്റ് - സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായി ആണ് മലയാളമാസമായ ചിങ്ങം വരിക.


പൊന്നോണ മാസം എന്നതിന് ഉപരി ഇപ്പോള്‍ ചിങ്ങം മലയാള ഭാഷാ മാസവും കൂടിയാണ്. ചിങ്ങം ഒന്ന് കര്‍ഷക ദിനം കൂടിയാണ്. മലയാളിയ്ക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കൊയ്താണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ പ്രധാന വിശേഷം. പാടത്ത് വിളഞ്ഞ പൊന്‍കതിര്‍ വീട്ടിലെത്തിച്ച് അറകളും പത്തായങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്ന സമ്പന്നതയുടെ മാസം.
 

വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ സുഖവും സമ്പര്‍ സമൃദ്ധിയും കിട്ടാന്‍ വിശ്വാസികളൊക്കെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിയ്ക്കുന്ന ദിവസമാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുക്കള്‍. എല്ലാ ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജകളും ഉത്സവവും ഈ ദിവസം ഉണ്ടാവും.
ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചില സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്‌ പുതുവത്സരം. പല രാജ്യങ്ങളിലുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ സമയങ്ങളിലാണ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരു പുതുവഝരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പുതുവഝരത്തിലേക്ക് മുന്നൂറ്റിയമ്പത്തിയാറേ കാൽ ദിവസം വരും
According to Sun's transit Keralites are celebrating new year day as the first day of the month of Mesha or Medam. This day signifies the Sun's transit to the zodiac Mesha Raasi. Currently, it occurs around April 15 on the Gregorian calendar and is celebrated as Vishu. 
But now Chingam 1 (around August 15) is celebrated as the new year day. The month Chingam starts in the mid August corressponds to harvest and Onam festival is celebrated in this month. The last month of Malayam Calendar Karkkidakam corresponds the month when the South west monsoon is active. This month is also considered to be bad time as in olden days rains used to bring diseases and damages to lives and property.  
Karkkidakam is generally known as the Panja Masam, the month of famine, because of the lack of work during the peak of monsoon. Scripture from Ramayana will be recited till the end of the month and people will abstain from entering into any new ventures or holding auspicious functions during this month. Hence it is also called Ramayanamasam. 
The agricultural activities of Kerala are centred around the seasons. The Southwest monsoon which starts around June 1 is known as Edavappathi, meaning mid- Edavam. The North east monsoon which starts during mid October is called thulavarsham (rain in the month of thulam).
The two harvests of paddy are called Kannikkoythu and Makarakkoythu (harvest in the month kanni and makaram) respectively. The Makaravilakku festival is celebrated in the Ayyappa Temple at Sabarimala on the 1st day of month Makaram. 
കേരളത്തിന്റേതു മാത്രമായ കാലഗണനാരീതിയാണ്‌ കൊല്ലവർഷം, അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊല്ലവർഷം മലയാള വർഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എ.ഡി. 825-ൽ ആണ്‌ കൊല്ലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കം. ഭാരതത്തിലെ മറ്റു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ സൗരവർഷത്തെയും ചാന്ദ്രമാസത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലനിർണ്ണയം ചെയ്തപ്പോൾ, കൊല്ലവർഷപ്പഞ്ചാംഗം സൗരവർഷത്തെയും സൗരമാസത്തെയും ഉപയോഗിച്ചു. വേണാട്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ഉദയ മാർ‌ത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ചിങ്ങം, കന്നി തുടങ്ങി 12 മലയാള മാസങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളത്‌.

മലയാള മാസം (Month)

The Malayalam months are named after the Signs of the Zodiac. Thus Cingam (from Simham or Lion) is named after the constellation Leo and so on. The following are the months of the astronomical Malayalam calendar:

Comparative table showing corresponding months of other calendars
Months in Malayalam Era In Malayalam Gregorian Calendar Tamil calendar Saka era Sign of Zodiac
Chingam ചിങ്ങം August–September Aavani SravanBhadrapada Leo
Kanni കന്നി September–October Purattasi BhadrapadaAsvina Virgo
Tulam തുലാം October–November Aippasi AsvinaKartika Libra
Vrscikam വൃശ്ചികം November–December Karthigai KartikaAgrahayana Scorpio
Dhanu ധനു December–January Margazhi AgrahayanaPausa Sagittarius
Makaram മകരം January–February Thai PausaMagha Capricon
Kumbham കുംഭം February–March Maasi MaghaPhalguna Aquarius
Minam മീനം March–April Panguni PhalgunaChaitra Pisces
Medam മേടം April–May Chithirai ChaitraVaisakha Aries
Edavam (Idavam) ഇടവം May–June Vaikasi VaisakhaJyaistha Taurus
Mithunam മിഥുനം June–July Aani JyaisthaAsada Gemini
Karkadakam കര്‍ക്കടകം July–August Aadi AsadaSravana Cancer
Malayalam Calender came to be called 'Kolla Varsham' after the town of Kollam(Quilon) which was the capital the Kingdom of Venad. The city, also a major coastal town, a significant industrial and commercial trading center. Kollam has been described in history as one of the finest Cities in Malabar.  
കൊല്ലവർഷത്തിലെ പ്രഥമ മാസമാണ് ചിങ്ങം.സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചിങ്ങമാസം. മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസക്കാലത്താണ്. മാസങ്ങൾക്ക് പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രരാശികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. സിംഹം എന്ന പദം ലോപിച്ചുണ്ടായ ചിങ്ങം സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലിയോ എന്ന നക്ഷത്രഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Azhca ആഴ്ച - Week

 The days of the week in the Malayalam calendar are suffixed with Azhca (ആഴ്ച - week).
Comparative table showing corresponding weekdays
Malayalam മലയാളം English Kannada Tamil Hindi
Njayar ഞായര്‍ Sunday Bhanuvara Nyaayiru Ravivar
Thinkal തിങ്കള്‍ Monday Somavara Thinkal Somvar
Chowva ചൊവ്വ Tuesday Mangalavara Chevvai Mangalvar
Budhan ബുധന്‍ Wednesday Budhavara Budhan Budhvar
Vyazham വ്യാഴം Thursday Guruvara Vyazhan Guruvar
Velli വെള്ളി Friday Shukravara Velli Sukravar
Shani ശനി Saturday Shanivara Sani Shanivar
Like the months above, there are twenty seven stars starting from Aswati (Ashvinī in Sanskrit) and ending in Revatī. The 365 days of the year are divided into groups of fourteen days called Nhattuvela, each one bearing the name of a star.

നക്ഷത്രം Nakshathra - 27 Stars

According to Indian Astrology there are 27 Nakshatras or stars in the zodiac belt. The ecliptic is divided into 27 nakshatras, which are variously called lunar houses or asterisms. The zodiac comprises of 360 degrees. Therefore, the value of each constellation is 13 degrees and 20 minutes when measured from the fixed initial point. These 27 Nakshatras(stars) complete the entire circle of 360 degrees of the zodiac. These reflect the moon's cycle against the fixed stars, 27 days ,7 hours and 45 minutes. Nakshatra computation appears to have been well known at the time of the Rig Veda.


The starting point for this division is the point on the ecliptic directly opposite to the star Spica called Chithra in Sanskrit. (Other slightly-different definitions exist.) It is called Meshaadi or the "start of Aries". The ecliptic is divided into the nakshatras eastwards starting from this point. Note that nakshatra-s are (in this context) not just single stars but are segments on the ecliptic characterised by one or more stars. Hence you will find many stars mentioned for one nakshatra. An additional 28th intercalary nakshatra, Abhijit (alpha, epsilon and zeta Lyrae - Vega - between Uttarasharha and Sravana), is in between Uttarashada and Sravana. Last two (third and fourth) Padas of Uttrashada and first two (first and second) Padas of Sravana are considered to be Abhijith. The nakshatra in which the moon lies at the time of sunrise of a day is the nakshatra for the day.

Comparative table showing corresponding names of 27 Nakshatras in the zodiac belt
Malayalam Sanskrit Tamil Name of Constellation Meaning of the name
Ashwathi Ashwini Ashwathi Beta Arietis Horseman
Bharani BharaniBharani 41 Arietis The Bearer
Karthika KrittikaKarthigai Eta Tauri Perspiring
Rohini RohiniRohini Alpha Tauri The Red One
Makayiram MrigashiraMrigasheersham Lamda Orionis Deer's Head
Thiruvathira ArdraThiruvaathirai Alpha Orionis Moist
Punartham PunarvasuPunarpoosam Beta Geminorum Good Again
Pooyam PushyaPoosam Delta Cancri Nourishing
Aayilyam AshleshaAayilyam Alpha Cancri The entwiner
Makam MaghaMakam Alpha Leonis The Mighty One
Pooram PoorvaphalguniPooram Delta Leonis The Fig Tree
Uthram UttaraphalguniUthiram Beta Leonis The latter red one
Atham HasthaHastham Delta Corvi Hand
Chithira ChithraChithirai Alpha Virginis Brilliant
Chothi SwathiSwathi Alpha Bootis The lead goat in a herd
Vishakham VishakhaVisaakham Beta Librae Forked Branch
Anizham AnuradhaAnusham Delta Scorpi Success
Thrikketta JyeshthaKettai Alpha Scorpi Eldest
Moolam MoolaMoolam Lamda Scorpi The Root
Pooradam Poorva ashadhaPooraadam Delta Sagittari The Former Unsubdued
Uthradam UttarashadhaUthiraadam Delta Sagittari The Latter Unsubdued
Thiruvonam ShravanaThiruvonam Alpha Aquilae Ear of Hearing
Avittam DhanisthaAvittam Alpha Delphini Wealth
Chathayam ShatabhishajChathayam Lamda Aquari 100 Physicians
Poororuttathy Poorva bhadrapadaPoorattathi Alpha Pegasi Former Beautiful Foot
Uthruttathy Uttara bhadrapadaUthirattathi Alpha Andromeda Latter Beautiful Foot
Revathy RevathyRevathy Zeta Piscium Wealthy

തിഥി - Tithi

The (anticlockwise) angular distance between the sun and moon as measured from the earth along the ecliptic (circle on the sky in which the sun, moon and planets seem to move) can vary between 0 and 360 degrees. This is divided into 30 parts. The time spent by the moon in each of these parts is called one tithi. The month has two pakshas or fortnights.

The first 15 tithis constitute the bright fortnight or shukla paksha - the waxing phase and the next 15 tithi-s constitute the dark fortnight or krishna paksha - the waning phase. Tithi-s are indicated by their paksha and ordinal number within the paksha. In a given lunar month, there are essentially 30 tithis. The 15th tithi of the bright fortnight (full moon) is called Paurnami or Poornima and the 15th tithi of the dark fortnight (new moon) is called Amavasi. The tithi in which the moon is at the time of sunrise of a day is taken to be the tithi for the day.

30 Tithies and 2 Pakshams
Tithi Paksham
Amavasi(new moon day) Krishna
Prathipadam(Pradhama) Krishna
Dwitheeya Krishna
Trutheeya Krishna
Chathurthi Krishna
Panchami Krishna
Shashti Krishna
Sapthami Krishna
Ashtami Krishna
Navami Krishna
Dasami Krishna
Ekadasi Krishna
Dwadasi Krishna
Tryodasi Krishna
Chaturdasi Krishna
Pournami(full moon day) Shukla
Prathipadam(Pradhama) Shukla
Dwitheeya Shukla
Trutheeya Shukla
Chathurthi Shukla
Panchami Shukla
Shashti Shukla
Sapthami Shukla
Ashtami Shukla
Navami Shukla
Dasami Shukla
Ekadasi Shukla
Dwadasi Shukla
Tryodasi Shukla
Chaturdasi Shukla

ഞാറ്റുവേല - Njattuvela

The 365 days of the year are divided into groups of fourteen days called Njattuvela, each one bearing the name of a star. Thus there are 27 Njattuvelas from Aswathy Njattuvela to Revathy Njattuvela. Njattuvela means Njayarinte Nila or position of sun. The first Njattuvela is Aswathy Njattuvela and it begins on Medam 1 or Vishu day(April 14 or 15). In Thiruvathira Njattuvela rain will come down without a break.
The festivals Antupirapp (ആണ്ടുപിറപ്പ് - new year, more commonly called Antupiravi, ആണ്ടുപിറവി or puthuvarsham, പുതുവര്‍ഷം, celebrated on the 1st of Medam, Vishu വിഷു - astronomical new year, and Onam ഓണം, celebrated on the star [tiruʋoːɳəm] in the month of Chingam, are two of the major festivals, the greatest of them being Onam ഓണം.

The Makaravilakku festival is celebrated in the Ayyappa Temple at Sabarimala on the 1st day of month Makaram. This marks the grand finale of the two-month period to the Sabarimala pilgrimage. The 1st of Makaram marks the Winter Solstice (Uttarayanan) and the 1st of Karkadakam marks the Summer Solstice (Dakshinayanam) according to the Malayalam calendar. (According to the astronomical calendar the Summer solstice is on June 21, and the Winter solstice on December 21.)
Formerly the New Year in the Malabar region was on the 1st of Kanni and that in the Travancore region was on the 1st of Chingam. When the Government of Kerala adopted Kolla Varsham as the Regional Calendar the 1st of Chingam was accepted as the Malayalam New Year. Medom is the first month according to the astronomical calendar; it is identical with Chaitram of the Saka Varsha. The first of these months are supposed to mark the Vernal Equinox. Astronomically the calendars need to be corrected to coincide with actual Vernal Equinox which falls on the 21st of March. (Chaitram 1 usually falls on March 20, and Medom 1 falls on April 14.)
 

പുതുവത്സരം സമാഗതമായി. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളായി പുതു വര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ ഒരുങ്ങുകയായി. നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെയും കൂടിച്ചേരലുകളുടെയും പോയ വര്‍ഷം. നാം ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നന്മകളും സന്തോഷവും നല്‍കിയ വര്‍ഷം. പലര്‍ക്കും കുടുംബത്തില്‍ പുതു അംഗങ്ങള്‍ പിറന്ന വര്‍ഷം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉറ്റവര്‍ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നിമിഷം.


ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു ലോക ജനതയുടെ നന്മക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു .

Related Stories about Kerla New Year Chingam 1

Chingam 1 Malayalam Calender New Year | Chinga Masam First Month

Chinga Masam - Beginning of Harvest Festival Season in Kerala

Kerala New Year Chingam 1 17 August 2013 കേരള പുതുവര്‍ഷം ചിങ്ങം ഒന്ന് 1189

Keralites New Year മലയാളികളുടെ പുതുവര്‍ഷം Greetings Wishes Chingam 1 17 August 2013 ചിങ്ങം ഒന്ന് 1189

 

Recent Comments